Obchodní podmínky hubení štěnic

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti: WSi s.r.o

se sídlem: Tomanova 82, 169 00, Praha 6

identifikační číslo: 49245201

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 25.5.1993, oddíl C, vložka 20669

pro nabídku služeb prostřednictvím on-line poptávkového systému umístěného na internetové adrese www.dddservis.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti WSi s.r.o, se sídlem Tomanova 82, 169 00, Praha 6, identifikační číslo: 49245201, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 25.5.1993, oddíl C, vložka 20669 (dále jen „zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.
www.dddservis.cz – nejedná se o e-shop, ale o poptávkový systém, který má napomoci zájemci o služby prezentované na tomto webu přiblížit relace cen. Veškeré objednávky vytvořené potencionálním zákazníkem jsou brány jako poptávky po službách a zboží. Vzhledem k tomu, že každý problém v oblasti deratizace – dezinfekce – dezinsekce má svá specifika (stupně zamoření, přístupnost, použité materály stavby, …), je každá objednávka vytvořená zákazníkem v tomto systému brána jako poptávka. Objednavatel bude následně kontaktová k upřesnění zakázky, bude seznámen s přesným způsobem provádění a s podmínkami provedení prací (např. přípravou bytu, objektu, …) a bude navržen termín provedení prací. Následně pak, pokud bude odsouhlaseno zhotovitelem i objednavatelem, stane se objednávka závaznou.
Odesláním poptávky prostřednictvím on-line poptávkového systému umístěného na internetové adrese www.dddservis.cz nevzniká uzavření kupní smlouvy ani smlouvy o provedení prací či poskytnutí služeb. Objednávka se stává závaznou až po následném odsouhlasení oběma smluvními stranami – tzn. nezi zhotovitelem a objednavatelem. Služby a zboží nabízené na webu www.dddservis.cz jsu prováděny a dodývány výhradně na území České republiky. V jných státech tyto služby neprovádíme a do jiných států zboží nedodáváme.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

Pokud je na základě registrace na webu www.dddservis.cz dostupné vytvoření nebo přihlášení do uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“), platí pro jeho užívání následující podmínky:
objednavatel po vytvoření poptávky na www.dddservis.cz může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zhotovitel provádět objednávání služeb a zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může objednavatel provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je objednavatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednavatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednavatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou objednavatelem považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednavatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
Objednavatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Zhotovitel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy objednavatel poruší své povinnosti vyplývající z Obchodních podmínek nebo z uzavřené kupní smlouvy, či jiných oboustranně odsouhlasených projevů vůle.
Objednavatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
Veškerá prezentace služeb a zboží umístěné ve webovém rozhraní www.dddservis.cz jsou informativního charakteru a zhotovitel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb nebo zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Termín zahájení a ukončení prací je možno posunout ze strany zhotovitele v případě nepříznivých klimatických podmínek, živelných katastrof nebo epidemií. V případě, že nebude ze strany objednavatele dodržen dohodnutý termín (není umožněn přístup do předmětných prostor v dohodnutý čas ap.), je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli prokazatelné dosud vynaložené náklady.
Záruky na prováděné práce jsou dány dobou účinnosti jednotlivých použitých přípravků. Záruka zaniká zejména v případě, že není umožněno pracovníkům zhotovitele provedení veškerých sjednaných prací, případně, požaduje-li objednavatel provedení prací v nižším rozsahu, než navrhnou pracovníci zhotovitele. Dále záruka zaniká, pokud objednavatel naruší či nedodrží technologické postupy jednotlivých prací, se kterými byl seznámen (např. u deratizace odstraní jedové staničky, u postřiků provede nebo umožní smytí účinných látek před dobou účinnosti přípravku apod.).
Termíny dokončení prací je možno posunout ze strany zhotovitele v případě nepříznivých klimatických podmínek, živelných katastrof nebo epidemií. V případě, že nebude ze strany objednavatele dodržen dohodnutý termín (není umožněn přístup do předmětných prostor v dohodnutý čas, nebude objednavatelem včas uhrazena sjednaná záloha, nezajištění vhodné vysokozdvyžné pracovní plošiny pro provedení prací na dobu určenou zhotovitelem pro zhotovení prací ap.), je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli vynaložené náklady, min. paušální částku ve výši 2.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den. V případě, že nebude zhotoviteli umožněno objednatelem z jakýchkoliv důvodů dokončení prací dohodnutých v této smlouvě, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu veškerého dosud nakoupeného materiálu a zaplacených služeb (pronájem techniky ap.) za pořizovací ceny. Nakoupený materiál se po jeho zaplacení objednavatelem stává jeho majetkem.
Webové rozhraní poptávkového systému www.dddservis.cz obsahuje informace o službách a zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Webové rozhraní www.dddservis.cz obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Zhotovitel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednavatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednavatelem vzniká doručením a přijetím objednávky (akceptací).
Objednavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena služeb a Platební podmínky

Cenu služeb, zboží a případné náklady spojené s dopravou na místo provádění dle kupní smlouvy může objednavatel uhradit zhotoviteli následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího, v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce, bezhotovostně platební kartou. Bezhotovostně převodem na účet zhotovitele je možno provádět platby pouze státním organizacím nebo jiným subjektům odsouhlasení zhotovitelem. Tyto platební podmínky však musí být sjednány a odsouhlaseny zhotovitelem před zahájením prací (resp. před výjezdem provádějícího pracovníka zhotovitele na místo provádění prací určené objednavatelem). Pokud nejsou před výjezdem provádějícího pracovníka k objednavateli nebo na objednavatelem určené místo jednány platební podmínky, má se za to, že platbu bude na místě provádět objednavatel zhotoviteli nebo pověřenému pracovníkovi výhradně v hotovosti.
Společně s kupní cenou je objednavatel povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dopravou pracovníků, materiálu a zboží, případně s balením ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním služeb nebo zboží.
Zhotovitel nepožaduje od objednavatele zálohu či jinou obdobnou platbu, není-li dohodnuto jinak. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
V případě platby v hotovosti je cena splatná při dodání služby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle kupní smlouvy, nejdéle do 10ti dnů od ukončení prací (dokončení zakázky pro objednavtele) zhotovitelem.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
Zhotovitel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednavatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží objednavateli, případně je oprávněn zhotovitel od kupní smlouvy odstoupit, či pozdržet začátek provádění prací pro objednavatele. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté zhotovitelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví zhotovitel objednavateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo poštou, či jinými běžnými doručovacími způsoby.

Práva z Vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Zhotovitel odpovídá objednavateli, že služby nebo zboží při převzetí nemají vady, že má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží nebo služeb a na základě reklamy jimi prováděné činnosti.
Ustanovení uvedená v těchto obchodních podmínkáchk se nepoužijí u zboží nebo služeb prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Objednavatel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
Objednavatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Zhotovitel je oprávněn k zajišťování služeb uvedených na www.dddservis.cz nebo prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Objednavatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další nezbytné údaje (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Objednavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li zhotovitel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů objednavatele může zhotovitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje zhotovitelem bez předchozího souhlasu objednavatelem předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
objednavatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se objednavatel domníval, že zhotovitel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednavatelem nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat zhotovitele nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby zhotovitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li objednavatelem o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Ochrana osobních dat dle nařízení GDPR

Udělujete tímto souhlas společnosti WSi s.r.o., se sídlem Tomanova 82, Praha 6, IČ: 49245201, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 20669 vedená u Městského soudu v Praze 25.5.1993 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení
e-mail
veškeré další údaje, které napíšete do formulářů na těchto webových stránkách, nebo do emailů odeslaných na adresy uvedené na těchto stránkách
Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vypracování nabídky nebo smlouvy, vyřízení objednávky nebo zaslání ceníku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na výše uvedené kontaktní údaje Správce.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
Technický správce
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem zhotovitele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zhotovitele na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky zhotovitele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

VOLEJTE ZDARMA 800 100 180
DISPEČINK 602 204 500